Nico van den Berg Beleids- en Personeelsontwikkeling

Aanbod

Dienstenpakket

Mijn aanbod varieert van een klein advies tot de ontwikkeling van totale beleidsconcepten en uitvoeren van projecten.

Onderzoek en advies

Nico van den Berg Beleids- en Personeelsontwikkeling is geen onderzoeks- of adviesbureau. Een onderzoek brengt de werkelijkheid in beeld maar verandert daar niets aan. Een advies is sneller gegeven dan opgevolgd en uitgevoerd. Onderzoek en advies kennen altijd een zekere vrijblijvendheid die niet goed past bij mijn betrokkenheid. Toch begint het traject vaak met het onderzoeken van de situatie, het in beeld brengen van vraag en aanbod, trends en ontwikkelingen, belangen en standpunten, partijen en posities.

Beleidsontwikkeling

Bij de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, leren en werken, zijn altijd meerdere partijen betrokken. Het speelveld wordt bepaald volgens sectorgrenzen van een CAO en/of kennisdomein. In de regel is er sprake van sociale partners, verschillende intermediairs (kenniscentrum, opleidingsfonds) en aanbieders/uitvoerders van onderwijs. Het ontwikkelen van beleid, het afstemmen van activiteiten is een proces van inventariseren, analyseren, interpreteren, opties verkennen, prioriteiten stellen, kiezen, concrete activiteiten benoemen en afspraken maken.
Ik werk bij voorkeur met interactieve werkvormen om de creativiteit en denkkracht van betrokken partijen optimaal te benutten. Bij het oplossen van problemen in groepen werk je tegelijk aan daadkracht en draagvlak.
Ik heb inmiddels ruim 10 jaar ervaring in beleidsontwikkeling op het terrein van werken en leren, onderwijs en arbeidsmarkt.

Projectmanagement

Een projectmatige aanpak geeft greep op ontwikkeling van nieuw beleid, nieuw onderwijs, nieuwe producten of instrumenten. Ik deed veel projectmanagement in het kader van subsidieregelingen van de ministeries van Sociale- en Economische Zaken maar ook projecten waarbij werd samengewerkt tussen bedrijven onderling (bijvoorbeeld de oprichting van een regionaal opleidingsbedrijf) of handel en industrie als partners in de leveringsketen (praktijkcursussen en kennisportal bouwmaterialen).
Het prettige van projectmatig werken en is dat er in een afgebakende periode, binnen een afgebakend budget, vanuit een duidelijke visie en verantwoording gewerkt wordt aan concrete resultaten qua infrastructuur en/of onderwijsaanbod.